1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนนำร่องพื้นที่..

เข้าร่วมพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการความร่วมมือทางวิชาการโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรม..

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อเสนอการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษานําร่องในพื้นท..

นายพิศิษฐ์พงษ์ ไชยแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบลาน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําข้อเสนอการบริหาร..

รับสมัครนักเรียนออนไลน์

รับสมัครนักเรียนออนไลน์

ภาพกิจกรรม

โครงการพื้นที่สูง

โครงการเลี้ยงไก้เนื้อพันธุ์พื้นเมือง โรงเรียนบ้านสบลาน

การสอนโดยใช้สื่อ แบบเรียนเชื่อมโยง

การจัดการเรียนการสอน โดยแนวทางทวิ/พหุภาษา

จดหมายข่าว

PLC

การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียน การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางทวิภาษาระดับชั้นอนุบาล2 ถึง ประถมศึกษาปีที่3

วารสารโรงเรียนบ้านสบลาน เดือน มิถุนายน

วารสารโรงเรียนบ้านสบลาน เดือน มิถุนายน

ข่าวสารจาก สพฐ.