ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนบ้านสบลาน  ตั้งอยู่เลขที่ 20 หมู่ที่ 10 ตำบลยางเปียง  อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่                          สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยมีอาคารเรียนแบบชั่วคราวจำนวน ๑ หลัง มีนายทะจะชอ  ผู้ใหญ่บ้านในขณะนั้น และมีนายนิคม   แก้วบุญเรือง  รักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่ พร้อมด้วยราษฎรในชุมชนได้ร่วมกันปลูกสร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวขึ้นในที่ดินของนายดีแปะ   โดยอาคารเรียนมีความกว้าง ๖ เมตร  ยาว  ๘  เมตร จำนวน ๑ ห้องเรียน เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒   เป็นต้นมา
ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อที่ 23 ไร่ 33 ตารางวา เขตพื้นที่บริการ มี 5 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑๗ บ้านห้วยแห้ง บ้านหลังป่าข่า และหมู่ที่ 10 บ้านสบลาน หมู่ที่ 14 บ้านห้วยไก่ป่า หมู่ที่ 14 บ้านจกปก
 
 
อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ          ติดกับ             บ้านห้วยแห้ง บ้านหลังป่าข่า
ทิศใต้              ติดกับ             บ้านห้วยไก่ป่า บ้านจกปก
ทิศตะวันออก     ติดกับ             บ้านนาไคร้
ทิศตะวันตก       ติดกับ             แม่น้ำสบหาด    
 
เศรษฐกิจสังคม
          กลุ่มอาชีพของชุมชนบ้านสบลาน กลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง  ประชากรส่วนใหญ่ทำนา ทำไร่  ไม่มีการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 35.87 และจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 22.30 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 27.65 จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 14.18
 
สาธารณสุข
          สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนบ้านสบลานด้านสุขภาพ  ชุมชนมีเจ้าหน้าที่อนามัยของหมู่บ้าน         สบลานประจำ คือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านสบ ประชาชนทุกคนมีบัตรประกันสุขภาพ ปัญหาด้านสุขภาพ ที่มักพบบ่อยคือโรคผิวหนัง และโรคหวัดเรื้อรัง
การเมืองการปกครอง
          หมู่บ้านสบลาน หมู่ที่ 9 ขึ้นอยู่กับองค์การบริหารส่วนตำบลยาง อยู่ในความปกครองของผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหมู่บ้าน รูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เคารพนับถือเชื่อฟังผู้นำ
แบ่งการปกครองโดยมีผู้นำแต่ละหมู่บ้าน