ปรัชญา

       วิสัยทัศน์ (vision) 
 “โรงเรียนบ้านสบลาน สานพลังใจ ใช้นวัตกรรม
คุณธรรมเป็นเลิศ เกิดทักษะ รักษ์ภาษาและวัฒนธรรม”