โครงสร้าง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1050130775
รหัส Smis 8 หลัก :
  50050212
รหัส Obec 6 หลัก :
  130775
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสบลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansoblan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านสบลาน
ตำบล :
  ยางเปียง
อำเภอ :
  อมก๋อย
จังหวัด :
  เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :
  50310
โทรศัพท์ :
  0889140085
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  Soblanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางเปียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2564 เวลา 13:44:20 น.)