พันธกิจ

พันธกิจ (Mission) 
                                                                                 1.  เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
                                                                                 2.  พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
                                                                                 3.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม
                                                                                 4.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้และทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา
                                                                                 5. ส่งเสริมสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ สืบสาน ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น