ชั้นอนุบาล2

บทเรียน
เรื่องเล่าตามแนวทางทวิ/พหุภาษา
  1เรื่อง เตอกี