ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วิชาภาษาไทย                                                วิชาภาษาถิ่น                                    วิชาคณิตศาสตร์                                                      วิชาวิทยาศาสตร์
คลิป 1 การประสมคำสระอา
คลิป 2 การประสมคำสระอี
คลิป 3 การประสมคำสระอู
คลิป 4 การประสมคำสระอะ
คลิป 5 การประสมคำสระอิ
คลิป 6 การประสมคำสระอุ
คลิป 7 การประสมคำสระโอะ
คลิป 8 การประสมคำสระโอ
คลิป 9 การประสมคำสระเอะ
คลิป 10 การประสมคำสระเอ
คลิป 11 การประสมคำสระแอะ
คลิป 12 การประสมคำสระแอ
คลิป 13 การประสมคำสระเอียะ
คลิป 14 การประสมคำสระเอีย
คลิป 15 การประสมคำสระเอือะ
คลิป 16 การประสมคำสระเอือ
คลิป 17 การประสมคำสระ
คลิป 18 การประสมคำสระ
คลิป 19 การประสมคำสระ
คลิป 20 การประสมคำสระ
คลิป 21 การประสมคำสระ
คลิป 22 การประสมคำสระ
คลิป 23 การประสมคำสระ
คลิป 24 การประสมคำสระ
คลิป 25 การประสมคำสระ
คลิป 26 การประสมคำสระ
คลิป 27 การประสมคำสระ
คลิป 28 การประสมคำสระ

หนังสือเล่มเล็ก
1บัวเป็นไข้