กลยุทธ

กลยุทธ์
 
                                                                                                 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
                                                                                                 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
                                                                                                 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
                                                                                                 กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนากระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                                                                                                 กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิผล