คำขวัญ

“สุขภาพดี  มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม”