ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :   1050130775
รหัส Smis 8 หลัก :   50050212
รหัส Obec 6 หลัก :   130775
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :   บ้านสบลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :   Bansoblan
ที่อยู่ :   หมู่ที่   10   บ้านบ้านสบลาน
ตำบล :   ยางเปียง
อำเภอ :   อมก๋อย
จังหวัด :   เชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ :   50310
โทรศัพท์ :   0889140085
โทรสาร :   -
ระดับที่เปิดสอน :  อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :   1 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :   Soblanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :   
  เว็บไซต์โรงเรียน (สารสนเทศ) 
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :   
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   ยางเปียง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:      120 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:      30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2564 เวลา 13:44:20 น.)