ห้องเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
                               คลิป 1 การประสมคำสระอะ
                               คลิป 2 การประสมคำสระอี
                               คลิป 3 การประสมคำสระอู
                               คลิป 4 การประสมคำสระอะ
                               คลิป 5 การประสมคำสระอะ
                               คลิป 6 การประสมคำสระอะ
                               คลิป 7 การประสมคำสระอะ
                               คลิป 8 การประสมคำสระอะ
                               คลิป 9 การประสมคำสระอะ
                               คลิป 10 การประสมคำสระอะ