คณะครูประถมศึกษาปีที่ 1

นายตรีเทพ เฟื่องยศพินิจ
ครูอัตราจ้าง
( ครูทวิภาษา )
เบอร์โทรศัพท์ : -
E-Mail : -
นางสาวฑิลาภัคร์ แสกระจ่างกล้า
ครู (คศ.1)