คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชุลีขวัญ ภู่บุญ
ครู (คศ.1)