ภาพกิจกรรม

โครงการพื้นที่สูง

โครงการเลี้ยงไก้เนื้อพันธุ์พื้นเมือง โรงเรียนบ้านสบลาน

การจัดการเรียนสอนโดยใช้สื่อ ภาษาถิ่น

การสอนโดยใช้สื่อ แบบเรียนเชื่อมโยง

การจัดการเรียนการสอน โดยแนวทางทวิ/พหุภาษา

การสอนโดยใช้สื่อ หนังสือเล่มใหญ่

การจัดการเรียนการสอน ตามแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยครูเพชรพร ฝึกฝนธรรม

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านสบลาน ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนบ้านสบลาน ปีการศึกษา 2564

แจกใบงาน ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน